Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Grădina, pentru perioada 2021-2027

Strategia de dezvoltare locală a comunei Grădina are ca principal obiectiv elaborarea unui document strategic care să exprime aspirațiile de dezvoltare ale comunității, care să abordeze coerent problemele locale, bazându-se pe potențialul local de dezvoltare, precum și corelarea cu noul program: Orizont Europa, care se va baza pe realizările și pe succesul programului pentru cercetare și inovare anterior (Orizont 2021) și va permite Uniunii Europene să se mențină în fruntea sectorului cercetării și inovării la nivel mondial. Orizont Europa este cel mai ambițios program pentru cercetare și inovare de până acum.
Strategia de dezvoltare a localității a fost realizată atât în colaborare cu administrația publică locală, cât și cu principalii actori locali.
Rolul strategiei este de a sta la baza inițiativelor tuturor actorilor locali care derulează activitate pe teritoriul comunei Grădina.
Necesitatea acestei lucrări apare în contextul României ca țară a Uniunii Europene și a accesării fondurilor comunitare. Acest lucru creează pe de o parte oportunitatea dezvoltării durabile a comunităților cu ajutorul fondurilor europene, dar în același timp se creează noi oportunități asupra competitivității economiei locale.
Valorificarea acestor noi oportunități cel{ însă alocarea unor resurse semnificative din partea actorilor locali, atât la nivelul capacității administrative necesare pentru accesarea, implementarea și monitorizarea adecvată a acestor fonduri, cât și de ordin financiar, de furnizare a cofinanțării obligatorii.
Economia UE este în curs de redresare, dar pentru a elimina decalajele care persistă între statele membre ș’ între regiuni le din interiorul acestora, sunt necesare investiții suplimentare. Bazându-se pe un buget de 373 de miliarde EUR în angajamente pentru perioada 2021-2027, viitoarea politică de coeziune are, din perspectiva investițiilor, capacitatea de a contribui la eliminarea acestor decalaje.
Politica de coeziune pentru perioada 2021-2027 reprezintă o Europă care împuternicește, prin sprijinul acordat strategiilor de dezvoltare inițiate la nivel local. Autoritățile locale, urbane și teritoriale vor fi mai implicate în gestionarea fondurilor UE, în timp ce ratele de cofinanțare majorate vor îmbunătăți asumarea răspunderii pentru proiectele finanțate de UE în regiuni și orașe.
În consecință, este necesară o prioritizare clară a inițiativelor de dezvoltare, fundamentată pe o analiză riguroasă a situației locale specifice, astfel încât să fie maximiza impactul socioeconomic al acestor investiții, în contextul resurselor inevitabil limitate disponibile pentru mobilizare în orizontul de timp 2021- 2027.
„Strategia de dezvoltare a comunei Grădina, 2021 2027″ este realizată în cadrul unui proiect finanțat din fonduri proprii, proiect inițiat și derulat de Unitatea Administrativ Teritorială a Comunei Grădina.
La elaborarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei Grădina 2021-2027 s-au avut în vedere următoarele criterii:

 • Respectarea contextului de dezvoltare definit prin Politica de coeziune după 2021, precum și prin alte documente strategice, la nivel european, național, regional și județean;
 • Satisfacerea nevoilor specifice de dezvoltare ale comunei Grădina, actuale și viitoare, plecând de la avantajele competitive care ar trebui promovate prin investițiile
 • Maximizarea atragerii de fonduri europene și optimizarea rezultatelor socio-economice ale investițiilor
 • Înscrierea viziunii și misiunii Strategiei de dezvoltare locală a comunei Grădina 2021- 2027 în aria de referință a obiectivelor de creștere inteligentă, durabilă și inclusivă ale Uniunii
 • Formularea obiectivelor strategice în concordanță cu obiectivele tematice ale Politicei de coeziune după 2021
 • Definirea elementelor de fundamentare pe baza informațiilor cuprinse în analiza socio­ economică și analizele
 • Eliminarea/diminuarea aspectelor din categoria „Puncte slabe ” evidențiate prin analizele SWOT elaborate pe domenii specifice de referință.
 • Asigurarea de măsuri preventive, avându-se în vedere aspectele evidențiate prin analizele SWOT în categoria „Amenințări”.

Utilizarea aspectelor pozitive din categoria „Puncte tari”, astfel încât să se asigure o aplicare cât mai eficientă a „Oportunităților” evidențiate prin analizele SWOT pe domenii specifice de referință.

Planificarea rurală are o componentă umană și o componentă socială care fac referire la aspecte    problematice ale vieții comunităților rurale:

 • locuirea – construcția și consolidarea de locuințe, amenajarea și modernizarea acestora;
 • infrastructura teritorială – amenajarea, întreținerea și modernizarea drumurilor și a principalelor căi de acces;
 • rețeaua de transport – acoperire teritorială, fluidizarea traficului, condiții de salubritate;
 • dezvoltarea sectorului terțiar – servicii de educație, de sănătate și activități socio­-culturale accesibile populației;
 • dotări destinate recreării

Luând în calcul aceste aspecte, precum și importanța implicării cetățenilor comunității rurale în realizarea de proiecte care au drept scop revitalizarea și renovarea rurală, cercetarea de față își propune evaluarea principalelor probleme ale comunei Grădina și pe baza acestora, identificarea direcțiilor majore de acțiune în scopul dezvoltării rurale, prin interogarea celor direct interesați, respectiv locuitorii comunei.
Strategia de Dezvoltare Locală s-a realizat prin consultarea și implicarea comunif½ i locale, care a fost consultată, atât prin intermediul unor sondaje de opinie, cât și prin intermediul întâlnirilor cu locuitorii comunei Grădina.
Sondajele au fost efectuate pe un eșantion reprezentativ de 33 persoane, care au fost chestionate asupra stadiului actual de dezvoltare al comunei, dar și asupra direcțiilor de dezvoltare ulterioară, în principalele domenii de interes pentru comunitatea locală.
S-au utilizat atât întrebări care prin modul în care au fost formulate admit un răspuns care precizează poziția respondenților în mod concret și concis față de problematica supusă atenției, întrebări deschise care au permis persoanelor chestionate formularea propriilor opinii, dar și întrebări elaborate cu scopul de a permite prin răspunsurile formulate de cetățeni, prioritizarea proiectelor necesare dezvoltării comunității locale.
Pentru formularea întrebărilor s-au ales cuvinte simple, ușor de înțeles, evitând întrebările care să sugereze sau să implice anumite răspunsuri. Chestionarul are o anumită dinamică, o anumită ordine de dispunere a întrebărilor. Primele sunt întrebări simple, de acomodare a individului cu tematica chestionarului. Urmează întrebări mai dificile, ce au fost plasate în partea de mijloc a chestionarului, intercalate cu întrebări ușoare, cu scopul de a nu obosi subiectul și ca să nu refuze să răspundă sau să ofere informații de slabă calitate.
În încheiere am pregătit întrebările de reprezentare a subiecților ce permit descrierea acestora în raport cu activitățile pe care le prestează, pe care le puteți vedea aici.

Stadiul actual al dezvoltării din comuna Grădina se datorează și implementării mai multor proiecte în ultimii ani, după cum urmează:

 1. Construire Grădiniță cu Program normal, localitatea Grădina;
 2. Înființare Centru de prevenire a abandonului și a separării copilului de familia sa;
 3. Construire monument cu placa comemorativă în memoria eroilor martiri, în localitatea Grădina;
 4. Construire statuie Mihai Eminescu
 5. Construire centru civic în local4atea Cheia;
 6. Construire teren sport Școala Gimnazială nr. 1Grădina;
 7. Construire teren sport Grădiniță localitatea Cheia;
 8. Construire Cămin cultural în localitatea Cheia;
 9. Construire Sală de sport in comuna Grădina;
 10. Construire Casa mortuară în localitatea Grădina;
 11. Construire Casa mortuară în localitatea Cheia;
 12. Amenajare trotuare și asigurarea scurgerii apelor pluviale în zona strada Brândușei și strada Stanei, în localitatea Cheia;
 13. pietruire drum comunal DC 80 Cheia – Casian;
 14. extindere rețea de apa în comuna Grădina;
 15. Eficientizarea consumului de energie termică – sediul primăriei din localitatea Grădina;
 16. Înlocuirea în totalitate ferestre, uși exterioare și interioare sediul primăriei din localitatea Grădina;
 17. Modernizarea în totalitate a instalației tennice inclusiv central termică și echipamente cameră tehnică reparații curente – sediul primăriei din localitatea Grădina;
 18. Amenajare cu pavele curtea interioară Școala Gimnazială 1, localitatea Grădina;
 19. Construire bazin vidanjabil îngropat la Școala Gimnazială nr. 1, localitatea Grădina;
 20. Lucrări de amenajare maluri protective izvor Cheile

De asemenea, la nivelul comunei Grădina există mai multe proiecte în curs de implementare care să susțină dezvoltarea continuă și echilibrată a comunei, după cum urmează:

 1. Modernizare și extindere sistem de alimentare cu apă din satul Cheia, comuna Gradina;
 2. Prima înființare rețea de canalizare în localitatea Grădina;
 3. Execuție trama stradala, evacuare ape pluvial și accese curți în localitatea Grădina;
 4. Execuție trama stradala, evacuare ape pluvial și accese curți în localitatea Cheia;
 5. Execuție imobil dispensar în localitatea

Datele rezultate ale anchetei sociologice și ale analizei SWOT rele ă o centralizare amănunțită, cu scopul identificării proiectelor și acțiunilor necesare pe termen mediu și lung.
Dezvoltarea comunei Grădina, prin crearea și susținerea unui mediu economico-social competitiv, sta bil și diversificat, care să asigure creșterea economică și creșterea calității vieții cetățenilor constau în:

 • Asigurarea accesului neîngrădit al populației și al agenților economici la infrastructura de bază (apă, canalizare, distribuții de gaze, căi de transport, telefonie, internet);
 • Protecție socială si optimizarea sistemului de sănătate;
 • Direcționarea comunei spre dezvoltare economică cu scopul de a crea mai multe locuri de muncă;
 • Reabilitarea și modernizarea instituțiilor publice conform standardelor europene;
 • Colectarea selectivă a deșeurilor menajere și  industriale și realizarea de platforme conforme cerințelor legislative;
 • Îmbunătățirea rețelei electrice din comună;
 • Protejarea mediului prin conformarea progresivă cu standardele de mediu din Uniunea Europeană pe care România va trebui să le atingă în totalitate;
 • Sprijinirea autorităților publice locale în prezentarea strategiilor financiare și de investiții;
 • Dezvoltarea unui proces comun de organizare pentru stabilirea prioritățile comunității, strategia și acțiunile sale;
 • Asigurarea de posibilități de utilizare a energiei termice și gazelor naturale pentru majoritatea populației și agenților economici din comună;
 • Asigurarea condițiilor pentru crearea unor activități rentabile în agricultura, piscicultură, industrie, servicii;
 • Luarea de măsuri pentru excluderile sociale, a înlăturării dezechilibrelor sociale și creșterea ratei de ocupare prin crearea de noi oportunități investiționale.

Realizarea obiective strategice se întemeiază pe aplicarea unui management care să conducă  la dezvoltare și/sau regenerare rurală, politicile, planificarea strategică, precum și realizarea programelor și proiectelor se vor face cu respectarea următoarelor principii:

 • Introducerea criteriilor de eco-eficiență în toate activitățile de producție și servicii;
 • Modernizarea accelerată a sistemelor de educație, formare profesională si de sănătate publică, ținând seama de evoluțiile demografice nefavorabile si de impactul acestora asupra pieței muncii;
 • Folosirea în deciziile investiționale din fonduri publice pe plan local si stimularea unor asemenea decizii din partea capitalului privat pentru folosirea    celor    mai bune tehnologii accesibile, din punct de vedere economic;
 • Corelarea obiectivelor de dezvoltare, inclusiv a programelor investiționale, cu potențialul si capacitatea de susținere a capitalului natural;
 • Valorificarea avantaje lor comparative ale comunei Grădina în privința dezvoltării producției agricole;
 • Protecția  si punerea în valoare a patrimoniului cultural si natural;
 • Identificarea unor surse suplimentare de finanțare, în condiții de  sustenabilitate, pentru realizarea unor proiecte programe programe de anvergură, în special în domeniile infrastructurii energiei, protecției mediului, educației, sănătății si serviciilor sociale.

Pentru vizualizarea detaliată a Strategiei de dezvoltare puteți da click aici.

Sari la conținut